Câu số: 1/10
Ngành được xem là thước đo trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật của mọi quốc gia trên thế giới là ngành công nghiệp nào trong các ngành sau?